1. Definicja terminów.

1.1. Oferta publiczna (dalej – „Oferta”) – publiczna oferta Sprzedawcy, skierowana do nieokreślonego kręgu osób, zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość ze Sprzedawcą (dalej – „Umowa”) na warunkach zawartych w niniejszej Ofercie.

1.2. Produkt lub usługa jest przedmiotem umowy między stronami, który został wybrany przez kupującego na stronie sklepu internetowego i umieszczony w koszyku albo już zakupiony przez kupującego od sprzedawcy online.

1.3. Sklep internetowy to strona internetowa Sprzedawcy, która posiada adres: https://rattwood.com/, stworzona w celu zawierania umów sprzedaży detalicznej i hurtowej na podstawie zapoznania się przez Kupującego z opisem Towaru zaproponowanym przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet .

1.4. Kupującym jest prawnie zdolna osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, otrzymuje informacje od Sprzedawcy, składa zamówienie na zakup towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu internetowego w celach niezwiązanych z realizacją działalności gospodarczej lub osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca.

1.5. Sprzedającym jest FOP Khanyk Olha Yuriivna. Kod identyfikacyjny 2701714462.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar i przyjąć go zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2.2. Za datę zawarcia Umowy-oferty oraz moment pełnej i bezspornej akceptacji przez Kupującego warunków Umowy uważa się datę wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego, pod warunkiem że Kupujący otrzyma od Sprzedawcy elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia

3.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie w sklepie internetowym poprzez formularz „Koszyk” lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w dziale kontakt sklepu internetowego.

3.2. Sprzedający ma prawo odmówić przekazania zamówienia Kupującemu, jeżeli informacje podane przez Kupującego w trakcie składania zamówienia są niepełne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

3.3. Składając zamówienie na stronie sklepu internetowego Kupujący zobowiązuje się do podania następujących obowiązkowych danych niezbędnych Sprzedawcy do realizacji zamówienia:

3.3.1. nazwisko, imię Kupującego;

3.3.2. adres, na który Towar ma zostać dostarczony

3.3.3. telefon kontaktowy

3.3.4. Kod identyfikacyjny osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy.

3.4. Nazwa, ilość, numer artykułu oraz cena wybranego przez Kupującego Produktu wskazane są w koszyku Kupującego na stronie Sklepu Internetowego.

3.5. Jeżeli którakolwiek ze Stron umowy potrzebuje dodatkowych informacji, ma prawo zwrócić się o nie do drugiej Strony. Jeśli Kupujący nie poda niezbędnych informacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie jakości obsługi Kupującego przy zakupie towarów w sklepie internetowym.

3.6. Składając zamówienie za pośrednictwem operatora Sprzedawcy (punkt 3.1. niniejszej Oferty) Kupujący zobowiązuje się do podania informacji określonych w punktach 3.3 - 3.4. niniejszej Oferty.

3.7. Akceptacja warunków niniejszej Oferty przez Kupującego następuje poprzez wprowadzenie odpowiednich danych w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem menedżera.

3.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych podczas składania Zamówienia.

3.9. Zawierając Umowę, tj. akceptując warunki niniejszej oferty (proponowane warunki zakupu Towarów), składając Zamówienie, Kupujący potwierdza, co następuje:

a) Kupujący w pełni i całkowicie zapoznał się z warunkami tej oferty (oferty);

b) wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a także bezterminowo po jej wygaśnięciu. Ponadto, zawierając umowę, Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, o celach gromadzenia danych, jak również o tym, że jego dane osobowe są przekazywane Sprzedawcy w celu realizacji warunków niniejszej Umowy, możliwości wzajemnych rozliczeń, a także otrzymywania faktur, aktów i innych dokumentów.

Kupujący zgadza się również, że Sprzedający ma prawo dostępu i przekazywania jego danych osobowych osobom trzecim bez dodatkowych zawiadomień ze strony Kupującego w celu realizacji zamówienia Kupującego. Zakres praw Kupującego jako podmiotu danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” jest mu znany i rozumiany.

4. Cena i dostawa Towaru

4.1 Ceny Towarów i usług są ustalane przez Sprzedawcę samodzielnie i podawane na stronie internetowej sklepu internetowego.

4.2 Ceny Towarów i usług mogą być jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę w zależności od warunków rynkowych. Jednocześnie cena odrębnej jednostki Produktu, której koszt został w całości opłacony przez Kupującego, nie może być jednostronnie zmieniona przez Sprzedawcę.

4.3. Koszt Produktu, który wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego, nie obejmuje kosztu dostawy Produktu do Kupującego. Koszt dostawy Towaru pokrywa Kupujący zgodnie z aktualnymi stawkami firm kurierskich (przewoźników) bezpośrednio do wybranej przez niego firmy kurierskiej (przewoźnika).

4.4. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego nie zawiera kosztu dostawy Produktu na adres Kupującego.

4.5. Sprzedawca może wskazać przybliżony koszt dostawy Towaru na adres Kupującego, gdy Kupujący zwróci się do Sprzedawcy z odpowiednim żądaniem, wysyłając list na adres e-mail lub składając zamówienie za pośrednictwem kierownika sklepu internetowego.

4.6. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą wpływu środków na konto Sprzedawcy.

4.7. Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za Towary przeprowadzane są metodami wskazanymi na stronie sklepu internetowego w zakładce „Płatność i Dostawa”.

4.8. Przy odbiorze towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności Towaru z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa towaru, ilość, kompletność, data ważności) w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (przewoźnika).

4.9. Kupujący lub jego przedstawiciel podczas odbioru towaru potwierdza swoim podpisem na odbiorze towaru / lub w zamówieniu / lub na fakturze transportowej za dostawę towaru, że nie ma zastrzeżeń co do ilości towaru, wygląd i kompletność towaru.

4.10. Prawo własności oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego lub jego Przedstawiciela z chwilą odbioru Towaru przez Kupującego w mieście dostawy Towaru z chwilą samodzielnego wydania Towaru z Sprzedawcy albo podczas przekazania przez Sprzedawcę towaru wybranej przez Kupującego firmie kurierskiej (przewoźnikowi).

5. Prawa i obowiązki Stron

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany do:

5.1.1. Dostarczyć towar Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i zamówieniem Kupującego.

5.1.2. Nieujawniania jakichkolwiek prywatnych informacji o Kupującym oraz nieudzielania dostępu do tych informacji osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz w trakcie realizacji Zamówienia Kupującego.

5.2. Sprzedawca ma prawo do:

5.2.1 Zmiany warunków niniejszej Umowy oraz cen Towarów i usług jednostronnie poprzez umieszczenie ich na stronie sklepu internetowego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

5.3 Kupujący zobowiązuje się:

5.3.1 Przed zawarciem Umowy należy zapoznać się z treścią Umowy, warunkami Umowy oraz cenami oferowanymi przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

5.3.2 Aby Sprzedający wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego, ten ostatni musi podać wszelkie niezbędne dane, które jednoznacznie identyfikują go jako Kupującego i są wystarczające do dostarczenia zamówionego Towaru do Kupującego.

6. Zwrot Towaru

Zwrot i wymiana towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru przez kupującego.

Dostawa zwrotna towaru odbywa się na koszt kupującego.

Jeśli w momencie odbioru produktu po dokonaniu zakupu zrozumiesz, że zakupiony produkt ma różnego rodzaju wady fabryczne, zawsze możesz go wymienić na inny. Aby wymienić lub zwrócić produkt wystarczy przedstawić trzy rzeczy:

– sam produkt bez widocznych śladów użytkowania i bez uszkodzeń;

- opakowanie natywne;

  - Akt przyjęcia i wydania towaru ze wskazaniem wad towaru!

Jeśli nagle, po przeczytaniu instrukcji stwierdzisz, że brakuje jakiejś części lub komponentów, skontaktuj się z nami w celu zamówienia brakującej części.

Nie refundowane:

• towary po obniżonej cenie.

• Odebrany lub uszkodzony towar po zakupie.

• Materace (bez opakowania / z uszkodzonym opakowaniem lub używane).

• Towary, które zostały wykonane lub sprowadzone pod indywidualne zamówienie.

Aby złożyć reklamację należy dostarczyć zdjęcie/film uszkodzonego produktu. Termin rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę zakładu wynosi do 14 dni roboczych!

Zgodnie z ustawą „O ochronie praw konsumentów” firma może odmówić konsumentowi wymiany i zwrotu towaru odpowiedniej jakości, jeżeli należą one do kategorii określonych w aktualnym Wykazie towarów nieżywnościowych odpowiedniej jakości, które nie podlegają zwrotowi i wymianie.

7. Odpowiedzialność

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu lub osobom trzecim w wyniku niewłaściwego zamontowania, użytkowania, przechowywania Towarów zakupionych od Sprzedawcy.

7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą, nieterminową realizację Zamówienia i swoich zobowiązań w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych informacji.

7.3. Sprzedający i Kupujący są odpowiedzialni za wypełnianie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i postanowieniami niniejszej Umowy.

8. Poufność i ochrona danych osobowych.

8.1. Podając swoje dane osobowe na stronie sklepu internetowego podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę Sprzedawcy na przetwarzanie, wykorzystywanie (w tym przekazywanie) jego danych osobowych, a także podjęcie innych działań przewidzianych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, bez ograniczenia okresu ważności takiej zgody.

8.2. Sprzedający zobowiązuje się do nieujawniania informacji otrzymanych od Kupującego. Nie stanowi naruszenia udzielanie przez Sprzedawcę informacji kontrahentom i osobom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą, w tym w celu wykonania zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest ustanowione przez wymagania obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

8.3. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualność swoich danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie swoich zobowiązań z powodu nieaktualności informacji o Kupującym lub ich niezgodności.

9. Inne warunki

9.1. Niniejsza umowa jest zawarta na terytorium Ukrainy i obowiązuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

9.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane na drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia rozstrzygnięcia spornej kwestii w drodze negocjacji, Kupujący i/lub Sprzedający mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organów sądowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

Adres i dane sprzedawcy:

FOP Khanyk O.Yu.

Adres prawny: 79037, Lwów, ul. B. Chmielnicki, 233/44

ADRES POCZTOWY: 79034, Lwów, ul. Heroiv Krut, budynek 1 piętro

EDRPOU 2701714462

R/y UA153252680000026001097198001 w PJSC AKB "Lwów"